درفک

زیباترین قله جنگلی گیلان
۱۶ تا ۱۸ آبان
ویژه پسران
جلسه توجیهی و ثبت نام: ۱۲ آبان ساعت ۱۲ کلاس ۱ شهید رضایی
پیش ثبت نام در سایت همنورد