واحدهای اداری

مشاور در امور کانون هاو انجمن ها

جواد درویش
۵۸۱۳

معاون فرهنگی

دکتر سیدحسن حسینی، استاد گروه فلسفه علم

مشاور در امور تشکل های اسلامی دانشجویی

مسعود طوسی
۵۸۱۳

مسئول دبیرخانه

نقی نژاد
۵۸۱۴

مشاور در امور سامانه های الکترونیک

عربی
۵۸۱۳

مسئول دفتر

طهماسبی
۵۸۱۵

مسئول امور مالی

فروغیان
۵۸۲۱

رئیس اداره اجرایی

ابطحی
۵۸۱۶

سرپرست ساختمان شهید رضایی و آمفی تئاتر مرکزی

طیبی
۵۸۱۹

رئیس اداره گروه های دانشجویی

خروراریز
۵۸۱۷

مسئول دفتر خانواده و دانشگاه و پژوهش‌های فرهنگی اجتماعی

لادن سلطان پناه