آیین نامه ها و قوانین

عنوان دانلود فایل
آيين‌نامه انجمن‌ها و اتحاديه‌هاي علمي دانشجويي
آیین‌نامه انجمن‌های علمی
آيين‌نامه تشکل‌هاي اسلامي دانشگاهيان
آيين‌نامه حفظ حدود آداب اسلامي در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي
آيين‌نامه کانون‌هاي فرهنگي دانشجويان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي
اساسنامه اتحاديه تشکل‌هاي اسلامي دانشجويي دانشگاه‌ها
اساسنامه تشكيل انجمن علمي دانشجويي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي
دستورالعمل اجرايي آيين نامه تشکل‌هاي اسلامي دانشگاهیان
نحوه تشكيل و صدور مجوز تأسيس انجمن ادبي، علمي و هنري