با ما در تماس باشید
نشانی: تهران، خیابان آزادی، نرسیده به میدان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف
شماره تماس: 15-00982166165814
شماره نمابر: 66015361
پست الکترونیک: ad@farhangi.sharif.ir