«سپاسداری از پویشگران کریم»

هیئت الزهرای دانشگاه صنعتی شریف در «پویش کریمانه» کوشید در روزگار کرونا یار و همراه آسیب‌پذیران باشد.

در نخستین گام این برنامۀ شش‌پاره‌ای، گرامی‌رمضانِ ۱۳۹۹، با یاری گروه فردای سبز، نزدیک ۱۱۰۰۰ بسته را میان نیازمندان پراکندند. در گام‌های دوم و سوم نیز، که هم‌هنگام با محرم و صفر شد، ۱۳۱۳ بسته پیشکش کردند. دنبالۀ این پویش سراسری ایران را فراگرفت؛ یزد، کرمان، قم، اصفهان، مشهد، بیرجند، ارومیه و کرمانشاه پایانۀ ۱۷۲۵ بسته بود. پنجمین گام، در نوروز، با توزیع ۶۳۰ بسته در تهران و شیراز همراه شد. گام پایانی نیز، به شیرینی ماه میهمانی خدا، تنگدستان تهران، مشهد، شیراز، همدان و کرمان گیرندۀ ۲۰۳۰ بسته بودند. .

به همین بهانه، سه‌شنبه چهارم خردادماه، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، از آقای رسول اقبالیان به‌نمایندگی از پویندگان این برنامه، تقدیر کرد.

کانال تلگرام معاونت فرهنگی - اجتماعی

@FarhangiSharif