نشست یازدهم: چهارشنبه، بیست و چهارم شهریورماه ۱۴۰۰